Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookie.
Zamknij

 
 

Poradnik ochrony środowiska

Osoba fizyczna lub Podmiot gospodarczy, którego działalność powoduje:

 • emisję hałasu,
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery;
 • powstawanie ścieków;
 • powstawanie, magazynowanie i transport odpadów oraz ich odzysk lub unieszkodliwianie;

wymaga regulacji prawnej w zakresie powyższych oddziaływań na środowisko naturalne.

Realizacja nowych inwestycji, może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne. Praktycznie każdy przypadek należy traktować indywidualnie dlatego warto zasięgnąć pomocy ekspertów w tej dziedzinie, którzy pomogą przebrnąć przez bardzo skomplikowane procedury prowadzące do pełnej zgodności danej działalności z wymogami przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska.


Ważne terminy do zapamiętania:

 • Opłaty środowiskowe z wykazem informacji zawierających dane o zakresie korzystania ze środowiska:
  za I półrocze bieżącego roku – do 31 lipca każdego roku,
  za II półrocze roku ubiegłego – do 31 stycznia każdego roku,
 • Prowadzący stację demontażu pojazdów muszą złożyć roczne sprawozdanie dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  za ubiegły rok kalendarzowy – do 15 lutego każdego roku
 • Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – raport KOBIZE:
  za ubiegły rok kalendarzowy – do 28 lutego każdego roku
  Raport należy złożyć do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 • Zbiorcze zestawienie danych o ilościach i rodzajach odpadów:
  za ubiegły rok kalendarzowy – do 15 marca każdego roku
 • Roczny raport emisji CO2 (instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji):
  za ubiegły rok kalendarzowy – do 31 marca każdego roku
  Zweryfikowany raport należy przekazać do Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane:
  za ubiegły rok kalendarzowy – do 31 marca każdego roku
  Sprawozdanie złożyć do stosownego Urzędu Marszałkowskiego.
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej:
  za ubiegły rok kalendarzowy – do 31 marca każdego roku
  Sprawozdanie złożyć do stosownego Urzędu Marszałkowskiego.
 • Sprawozdanie PRTR – dla instalacji podlegającym przepisom rozporządzenia E-PRTR nr 166/2006:
  za ubiegły rok kalendarzowy – do 31 marca każdego roku


Ważne akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);
 7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);


Pomocne strony:

Stan na dzień 30.10 2011 r.

 

ministerstwo srodowiska
ekologiczna natura
ekologiczna bydgoszcz
centrum informacji